REKRUTACJA DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE

TERMINY REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY
SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 10 Władysława Broniewskiego w Olsztynie.

Postanowienia ogólne

Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.
 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej klasy  sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018 r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki.

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

Zasady rekrutacji

Do  czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki;

4/ posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie;

Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów.

1/  Każdy kandydat poddany zostanie  następującym próbom:

Testy sprawności pływackiej

1/ Technika ruchów nóg w kraulu na piersiach /z deską, z wydechem do wody na długości     25m (od 1 do 5 punktów).

2/ Technika ruchów nóg w stylu grzbietowym /bez deski, ramiona wyprostowane i złączone za głową, tzw. „strzałka”/  na długości 25m (od 1 do 5 punktów).

3/ Technika pływania kraulem na piersiach na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

4/ Technika pływania stylem grzbietowym na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

5/ Technika ruchów nóg w  stylu klasycznym /na brzuchu, z deską/ (od 1 do 5 punktów).

6/ Skok do wody ze słupka : na główkę -3punkty, na nogi -1 punkt, brak skoku- 0 punktów

Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie

Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) (od 1do 6 punktów)

a) wykonanie

Testowany staje za linią startową, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość na materac.

b) pomiar

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Uwzględnia się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią startową a ostatnim śladem piet.

c) uwagi

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

tttttttttt

 Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm), (od 1 do 6 punktów)

a) wykonanie

Testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę wykonuje zamach
z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej  w przód.

b) pomiar

Rzut mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Uwzględnia się wynik lepszego rzutu.

c) uwagi

 W trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża .

TAB ii

Gibkość: skłon tułowia w przód z pozycji zasadniczej („na baczność”), pomiar odległości (cm) (od 1 do 6 punktów)

a) wykonanie

Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte,  kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, dotykając jak najniżej palcami na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.

b) pomiar

Próbę wykonuje się dwukrotnie, uwzględnia się lepszy wynik.

TABELA iii

Zasady uzyskiwania punktów:

1/ Podczas prób wykonywanych w wodzie ocenie podlegać będzie technika wykonywania ćwiczenia,  koordynacja ruchowa i sposób oddychania.

2/ Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

3/ W przypadku większej  liczby kandydatów, spełniających  warunki, o których mowa

w ust.1 pkt 1, 2, 3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale  na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawnościowych,
o których mowa w ust.2.

Terminy rekrutacji

 1. Sprawdzian- próby sprawności fizycznej  wyznaczony jest na dzień 14 kwietnia 2018r. (sobota)   o godzinie 7.30 /pływalnia OSiR przy ul. Głowackiego 27.
 2. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w gablocie MTP Kormoran Olsztyn  na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Głowackiego 27, na stronie internetowej Klubu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn  oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy
  ul. Niepodległości 18.
 3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.
 4. Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie z trenerami pływania- 17 kwietnia 2018r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18.
 5. Składanie podań- zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- do 20 kwietnia 2018r. (sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18)
 6. Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 27 kwietnia 2018r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 7. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami pływania-6 czerwca 2018 r. godzina 17.00.

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie złożone do szkoły do 20 kwietnia 2018 r.

 • Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 • 1 Zdjęcie do legitymacji ucznia.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie
w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.