NABÓR DO KLASY IV O PROFILU – PIŁKA SIATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie
i Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie

prowadzi nabór uczniów do klasy IV o profilu piłki siatkowej
na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody z piłką siatkową.Doskonałe warunki, doświadczona kadra nauczycieli i trenerów  umożliwią osiągnięcie sukcesów w nauce  i  wszechstronny rozwój młodych sportowców.

Na pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami zapraszamy
9.04.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali numer 18
w budynku przy ulicy Niepodległości 18.

Spotkanie poprowadzi p. Paweł Wąsowicz – trener II klasy piłki siatkowej.

14.04.2018 (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku przy ulicy Barczewskiego 11a w sali  gimnastycznej odbędą się próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa.

Próby sprawnościowe – zgodne z wytycznymi PZPS dla klas sportowych:

 • bieg wahadłowy 10 x 5 m

 • skok w dal z miejsca

 • rzut piłeczką palantową (w zależności od warunków pogodowych)

 • dodatkowo – wzrost

 

Wyniki prób sprawnościowych z punktacją i instrukcją wykonania

https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej

o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 10

Władysława Broniewskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r., poz.610);

Postanowienia ogólne

Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu  piłka siatkowa  w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się we współpracy w AZS – UWM Olsztyn.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.
 4. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej klasy  sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 6 kwietnia 2018 r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Szczegółowe informacje ws. prób sprawności fizycznej na stronie https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html

7/  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

Zasady rekrutacji

Do  czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może uczęszczać uczeń, który:

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009)

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3/ uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

4/ posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa;

Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów.

Przystąpić do testu sprawności fizycznej mogą kandydaci, którzy posiadają zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Próby sprawnościowe – zgodne z wytycznymi PZPS dla klas sportowych:

 • bieg wahadłowy 10 x 5 m
 • skok w dal z miejsca
 • rzut piłeczką palantową (w zależności od warunków pogodowych)*
 • wzrost

* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie rzutu piłeczką palantową na boisku szkolnym, zostanie wykonana próba – zasięg w wyskoku z rozbiegu.

Wyniki prób sprawnościowych z tabelami punktowymi i instrukcją wykonania:

https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html

Ze względu na fakt, iż w trakcie naboru do klasy IV (wczesny etap szkolenia), kandydaci mogą osiągnąć niższe wyniki w próbach sprawnościowych i w kryterium wzrostu, dopuszcza się możliwość przyjęcia do klasy uczniów z niższą liczbą punktów.

Terminy rekrutacji

 1. Spotkanie informacyjne z rodzicami kandydatów do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa z trenerem – 9 kwietnia 2018r. godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18 w sali 18.
 2. Sprawdzian- próby sprawności fizycznej  wyznaczony jest na dzień 14 kwietnia 2018r. (sobota)   w godzinach 10.00 -12.00  – budynek przy ulicy Barczewskiego 11a, sala  gimnastyczna.
 3. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 16 kwietnia 2018 r.           o godzinie 1200 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 18.
 4. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o  profilu piłka siatkowa – do 20 kwietnia 2018r. (sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18).
 5. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu  z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.
 6. Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 27 kwietnia 2018r. sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 7. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem – 06.06.2018 r. godz. 17:00 sala 33 w budynku szkoły przy ul. Niepodległości 18.

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa złożone do szkoły do 20 kwietnia 2018 r.

 • Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa- pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 • 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.