Obowiązek szkolny i nauki


Informacja dla Rodziców dzieci i uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki. Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

 Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, zobowiązani  są do  informowania w terminie do30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Gmina  na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny  lub nauki w przedziale wiekowym dzieci16 – 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki.

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego rokuo realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informacje należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego, ul. Niepodległości 18,  10- 045 Olsztyn

 OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do 30września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony wart. 36ust. 10 lub 11 ustawy Prawo światowe;

2. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Urzędu Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku,o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
 • Do 1 września 2019 r. obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych,
 • Od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki:

 •  Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu8-klasowej szkoły podstawowej;
 • Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia,będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4(tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA od 1 września 2017 r.:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej(Dz. U. z 2015 r. poz. 1526),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305, z 2017 r. poz. 469).