Projekt „Różne oblicza Ojczyzny”

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie będzie ubiegać się o nadanie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu „Różne oblicza Ojczyzny”:

Projekt „Różne oblicza Ojczyzny”

realizowany w ramach ubiegania się o certyfikat W-M Kuratora Oświaty „ Szkoła wierna dziedzictwu”.

Założenia projektu: Podkreślenie i uświadomienie uczniom wielorakości pojęcia „Ojczyzna” (Ojczyzna: mój dom rodzinny, najbliższe otoczenie – Olsztyn/moje miasto/ – Warmia/mój region/ – Polska/mój kraj/ ) oraz wzmacnianie więzi z ojczyzną postrzeganą w różnorodnych aspektach.

Cele projektu:

  • kształtowanie więzi z ojczyzną poprzez wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;
  • uświadamianie bliskości ojczyzny, jako miejsca, w którym na co dzień żyjemy;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
  • poszerzanie wiedzy na temat dziejów naszego regionu/kraju, społecznej lokalności;
  • rozbudzanie miłości, szacunku i przywiązania do ojczyzny, tradycji i historii własnego regionu/kraju, a także jego osiągnięć, kultury i języka ojczystego.

Termin realizacji: rok szkolny 2019/2020

Adresaci: projekt jest skierowany do społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) oraz środowisk lokalnych, a także mieszkańców Olsztyna.