Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizacji pracy szkoły i opieki nad uczniami w najbliższych dniach.

Wytyczne dla nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 10
im. Władysława Broniewskiego
w Olsztynie
od dnia 21.05.2020 r.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy, zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla chętnych uczniów. To rodzic decyduje o tym, czy wysłać dziecko do szkoły.

Informacje dla nauczycieli:

 1. Zajęcia rewalidacyjne, opiekuńcze i konsultacje odbywają się w stałej,
  wyznaczonej sali.
 2. W jednej sali w grupie przebywa 11 uczniów (stała lista uczniów przypisana do danej sali).
 3. Do grupy świetlicowej przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. Nauczyciele świetlic prowadzą ewidencję pobytu dziecka w szkole.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2
  na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 6. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić
  1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. Uczeń posiada własne przybory, zeszyty, podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili
  to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie
  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 13. Ustalone są zasady bezpiecznego korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Pracownicy obsługi sprawują nadzór
  nad korzystaniem z szatni.
 14. Szatnie dla poszczególnych grup świetlicowych znajdują się na parterze
  w co drugim boksie (przyporządkowanym do każdej z sal – nr 15, 16, 17).
 15. Uczniowie przychodzący na zajęcia rewalidacyjne lub konsultacje nie korzystają
  z szatni.
 16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 18. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (w sali nr 11 ) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 19. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta
  i nos.

Informacje dla uczniów:

 1. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, a następnie postępować zgodnie
  z poleceniami pracownika szkoły.
 2. Uczniowie korzystający z opieki w świetlicy przebierają się w szatni i udają
  się do przydzielonej sali.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 4. Nie można zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (m. in. zabawek).
 5. Należy przynieść własne przybory do pisania, rysowania, wycinania, klejenia umieszczone w piórniku.
 6. Uczeń powinien przyjść do szkoły po śniadaniu.
 7. Spożywanie posiłków przyniesionych z domu odbywać się będzie w szkole
  w wyznaczonych godzinach.
 8. Uczeń powinien mieć ze sobą odpowiednią ilość jedzenia i picia.
 9. Podczas zajęć należy unikać bliskiego kontaktu pomiędzy uczniami.
 10. Przez cały czas pobytu na terenie szkoły należy słuchać poleceń nauczycieli
  i postępować zgodnie z ich wskazówkami.

Informacje dla rodziców:

 1. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne i konsultacje wg harmonogramu
  oraz opiekę w świetlicy.
 2. Harmonogram konsultacji umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
  Uczeń ustala z nauczycielem termin i godzinę spotkania.
 3. Szkoła organizuje od 25 maja 2020 r. zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili w ankiecie potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 4. Rodzic, który chciałby skorzystać z opieki świetlicowej, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły na 2 dni przed planowanym przyprowadzeniem dziecka.
 5. Każdy rodzic wypełnia dokumentację związaną z opieką w świetlicy i dostarcza
  ją do szkoły najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.
 6. Rodzic jest świadomy zagrożenia wynikającego ze stanu pandemicznego COVID-19.
 7. Rodzice zobowiązani są również podać numer telefonu w celu zapewnienia szybkiej komunikacji z nimi, gdy zajdzie taka potrzeba.
 8. Połączenie telefoniczne z sekretariatu szkoły musi być bezwzględnie odebrane przez rodzica.
 9. Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa związanymi z epidemią COVID-19, które umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
 10. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
 11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 13. Rodzice/opiekunowie, po wejściu do budynku szkoły, pozostają przy drzwiach wejściowych w wyznaczonej strefie, a dziecko zostaje przekazane pod opiekę pracownikowi szkoły.
 14. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka
  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz na izolację dziecka w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 15. Każdemu uczniowi po wejściu do szkoły mierzona jest, za zgodą rodzica, temperatura. Jeżeli temperatura wynosi 37oC i powyżej, uczeń nie może wejść poza oznaczoną strefę.
 16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
  lub dezynfekcja rąk.
 17. Jeżeli dziecko będzie manifestować, przejawiać niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 18. Uczeń powinien przyjść do szkoły po śniadaniu.
 19. Spożywanie posiłków przyniesionych z domu odbywać się będzie w szkole
  w wyznaczonych godzinach.
 20. Rodzic, przyprowadzając dziecko do szkoły, powinien zapewnić
  mu odpowiednią ilość jedzenia i picia.
 21. Dziecko powinno być ubrane warstwowo (ciepłe ubranie – sweter, bluza,
  z możliwością zdjęcia wierzchniej warstwy do koszulki na krótki rękaw), powinno mieć też buty na zmianę.
 22. Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (m. in. zabawek). Powinien mieć natomiast własne przybory do pisania, rysowania, wycinania, klejenia umieszczone w piórniku.
 23. Rodzice powinni w domu przeprowadzić z dzieckiem rozmowę o zachowaniu
  w szczególnych warunkach szkolnych, o bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny, obowiązujących w czasie zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.

 

POZOSTAŁE PROCEDURY UMIESZCZONE SĄ W LINKACH PONIŻEJ.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA – KLIKNIJ

Wytyczne dla pracowników szkoły- KLIKNIJ

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19- KLIKNIJ