Psycholog

TYGODNIOWY PLAN PRACY PSYCHOLOGA

 mgr Sylwia Foks

Sala 46

Poniedziałek   12.00 – 17.00

                             16.00 – 17.00 – konsultacje dla rodziców

Wtorek             7.00 – 9.30

Czwartek          7.30 – 12.00

 

Co robi psy­cho­log w szkole?

Głów­nie roz­ma­wia lub diagnozuje. Dokonuje obserwacji i rozpoznaje występujące trudności w obszarze emocji, społecznym i edukacyjnym. Kieruje w razie potrzeby do placówek i instytucji wspierających rodzinę i ucznia np. poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozmawia, a co w tym innego ???? Przecież nauczyciel też prowadzi rozmowy z uczniami.

Czym jest rozmowa psychologiczna?

To ułożony w określony sposób ciąg pytań, które ukierunkowane są na odkrycie źródła problemu i pojawiających się trudności.

 

A z jakimi trudnościami najczęściej przychodzą
uczniowie i rodzice?

Stres, trud­no­ści w ucze­niu się lub or­ga­ni­zo­wa­niu cza­su pra­cy i go­dze­nia go ze swo­im hob­by, trud­no­ści w re­la­cjach z ró­wie­śni­ka­mi, brak mo­ty­wa­cji, prze­ży­wa­na złość i fru­stra­cja, utrudnione relacje w rodzinie, zaburzona komunikacja interpersonalna

Psy­cho­lo­g posiada wie­dzę nie tyl­ko na te­mat dzia­ła­nia ludz­kiej psy­chi­ki i spo­so­bu funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka. Jego zadaniem jest pomóc spojrzeć na problem z wielu perspektyw. Naprowadzić ucznia na wiele możliwych rozwiązań i ukazać sposób wyboru. Uczeń sam podejmuje decyzję jak rozwiązać swoją trudność. Psycholog jest osobą towarzyszącą mu w tym procesie.

 A co myślą uczniowie i rodzice o psychologu? – czyli najstarsze mity na wesoło.

  • Ma rentgen w oczach – wystarczy, że spojrzy i już wszystko o mnie wie.
  • Psycholog sprawi, że moje problemy znikną, a ja będę szczęśliwy.
  • Do psychologa chodzą tylko „wariaci”.
  • Trzeba uważać, bo może mnie zahipnotyzować.