Klasa sportowa o profilu piłka siatkowa

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa  w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie   na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.

Postanowienia ogólne

Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu  piłka siatkowa  w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i 2 członków komisji.
 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej klasy  sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 10  im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 2 kwietnia 2019 r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Szczegółowe informacje ws. prób sprawności fizycznej na stronie https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

Zasady rekrutacji

Do  czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może uczęszczać uczeń, który:

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2009 lub 2010)

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3/ uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

4/ posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa;

Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów.

Przystąpić do testu sprawności fizycznej mogą kandydaci, którzy posiadają zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Próby sprawnościowe – zgodne z wytycznymi PZPS dla klas sportowych:

 • bieg wahadłowy 10 x 5 m
 • skok w dal z miejsca
 • rzut piłeczką palantową (w zależności od warunków pogodowych)*
 • wzrost

* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie rzutu piłeczką palantową na boisku szkolnym, zostanie wykonana próba – zasięg w wyskoku z rozbiegu.

Wyniki prób sprawnościowych z tabelami punktowymi i instrukcją wykonania:

https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html

Ze względu na fakt, iż w trakcie naboru do klasy IV (wczesny etap szkolenia), kandydaci mogą osiągnąć niższe wyniki w próbach sprawnościowych i w kryterium wzrostu, dopuszcza się możliwość przyjęcia do klasy uczniów z niższą liczbą punktów.

 

Terminy rekrutacji

 1. Sprawdzian- próby sprawności fizycznej  wyznaczony jest na dzień 6 kwietnia 2019r. (sobota)   w  godzinach 10.00 – budynek przy ulicy Barczewskiego 11a.
 2. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 1000 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 18.
 3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu  z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.
 4. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – do 15. kwietnia 2019r. (sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18)
 5. Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 26 kwietnia 2019r. sekretariat Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
 6. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem – 05. 06.2019 r. godz.17:00

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa złożone do szkoły do 15 kwietnia 2019 r.

 • Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa- pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 • 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej                nr 10 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.