Procedura w przypadku zgubienia podręcznika

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

1)Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan podręcznika.

2) W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź  zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, rodzice są zobowiązani do odkupienia takiego samego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

3) Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4) Jeżeli do podręcznika dołączone były płyty CD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu.

5) W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika do klasy I-VIII, zwrotu kosztów zakupu należy dokonać na wydzielony rachunek szkoły.

Numer rachunku 85 1020 3541 0000 5002 0291 2434

6) Informacji o koszcie podręcznika do klas I-VIII udziela nauczyciel biblioteki.

7) W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne, biblioteka szkolna może wstrzymać wypożyczenie podręczników do czasu uregulowania  należności.

8) W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.