Regulamin

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU


I Postanowienia ogólne

§1
Szkolny Klub Wolontariatu, zwany dalej Klubem, kieruje się niniejszym regulaminem.
§2
Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych,wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
§3
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
§4
Klub jest organizacją działająca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i związane z nią organizacje pozarządowe.
§5
Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję  Szkoły nauczyciel, zwany dalej Opiekunem Klubu, który czuwa nad tym by działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi  pracę formacyjną członków Klubu.


II Cele i działania

§1
Celem głównym działania Klubu jest:
1. Promowanie idei wolontariatu wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie
oraz w środowisku lokalnym.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
§2
Celami szczegółowymi działania Klubu są:
1. Działania na rzecz dzieci chorych.
2. Działania edukacyjno – wychowawcze wobec uczniów Szkoły oraz dzieci młodszych np. z przedszkoli.
§3
Cele główne i szczegółowe realizowane są poprzez:
1. Współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „PIONIER”.
2. Uczestnictwo w akcjach np.  „Marzycielska Poczta”.
3. Współpracę z Przedszkolem Miejskim Nr 4 im. Pluszowego Misia.
4. Współpracę z Domem Pomocy Społecznej „Kombatant”.
5. Przygotowywanie uroczystości i wydarzeń szkolnych.
6. Zbiórki charytatywne.
7. Udział w projektach edukacyjnych i profilaktycznych.


III Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki
§1
1. Członkiem Klubu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, który włączył się w pracę Klubu poprzez podpisanie, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, Porozumienia o współpracy wolontariusza oraz wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
2. W/w porozumienie jest dostępne u Opiekuna Klubu i na jego ręce powinno zostać złożone. Uroczyste przyjęcie w poczet członków Klubu odbywa się na najbliższym zebraniu.
3. Członkowie Klubu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
§2
Każdy Członek Klubu ma prawo:
1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Klubu.
2. Uczestniczyć w życiu i działalności Klubu.
3. Zgłaszać własne propozycje i inicjatywy dotyczące bieżącej działalności.
4. Liczyć na wsparcie ze strony Opiekuna Klubu i innych Członków klubu.
§3
Każdy Członek Klubu ma obowiązek:
1. Podpisać porozumienie o współpracy z wolontariuszem za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Podejmować pracę w ramach Klubu w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole
i pomocy w domu.
3. Systematycznie uczestniczyć w pracach klubu, a także w spotkaniach i warsztatach.
4. Przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.
§4
Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1. Wygaśnięcie porozumienia o współpracy z wolontariuszem.
2. Dobrowolne wystąpienie.
3. Skreślenie przez Opiekuna Klubu w porozumieniu z wychowawcą klasy.


IV Władze i organizacja Klubu
§1
W ramach podejmowanych działań Klub stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Opiekun Klubu.
§2
1. Wyboru Przewodniczącego Klubu dokonuje się podczas pierwszego zebrania Klubu, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego Członków.
2. Przewodniczący Klubu wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona.
§3
Do zadań Opiekuna Klubu należy:
1. Planowanie kierunków działalności Klubu w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości.
2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami.
3. Inspirowanie Członków do podejmowania działań.
4. Ustalanie terminów zebrań Klubu.
5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły w szczególności w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie.
7. Proponowanie zmian regulaminu Klubu.
8. Informowanie społeczności szkolnej o działalności Klubu.
§4
Do zadań Przewodniczącego Klubu należy:
1. Inspirowanie Członków do podejmowania działań.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.


V Standardy funkcjonowania
§1
1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.
2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
3. Nagradzanie i motywowanie wolontariuszy.
4. Monitorowanie działań wolontariuszy.
5. Ewaluacja pracy wolontariuszy.


VI Majątek i fundusze
§1
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych składek z tytułu przynależności do Klubu Wolontariatu.


VII Nagradzanie wolontariuszy
§1
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy oraz sympatyków Klubu, na którym będzie podsumowana działalność członków Klubu.
2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez:
• wyrażenie uznania słownego,
• pochwałę na forum szkoły,
• umieszczenie nazwiska na stronie internetowej szkoły,
• wręczenie dyplomów.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.


Opracowanie: Ewa Linkiewicz
wraz z wolontariuszami
oraz we współpracy z ESER „PIONIER”