Różne oblicza Ojczyzny

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie będzie ubiegać się o nadanie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu „Różne oblicza Ojczyzny”:

Projekt „Różne oblicza Ojczyzny”

realizowany w ramach ubiegania się o certyfikat W-M Kuratora Oświaty „ Szkoła wierna dziedzictwu”.

Założenia projektu: Podkreślenie i uświadomienie uczniom wielorakości pojęcia „Ojczyzna” (Ojczyzna: mój dom rodzinny, najbliższe otoczenie – Olsztyn/moje miasto/ – Warmia/mój region/ – Polska/mój kraj/ ) oraz wzmacnianie więzi z ojczyzną postrzeganą w różnorodnych aspektach.

Cele projektu:

  • kształtowanie więzi z ojczyzną poprzez wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;
  • uświadamianie bliskości ojczyzny, jako miejsca, w którym na co dzień żyjemy;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
  • poszerzanie wiedzy na temat dziejów naszego regionu/kraju, społecznej lokalności;
  • rozbudzanie miłości, szacunku i przywiązania do ojczyzny, tradycji i historii własnego regionu/kraju, a także jego osiągnięć, kultury i języka ojczystego.

Termin realizacji: rok szkolny 2019/2020

Adresaci: projekt jest skierowany do społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) oraz środowisk lokalnych, a także mieszkańców Olsztyna.

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Na 14 kwietnia 966 r. datuje się chrzest Polski oraz narodziny Państwa Polskiego. Sejm RP 22 lutego 2019 r. ustanowił ten dzień Świętem Chrztu Polski, które w bieżącym roku było obchodzone praktycznie po raz pierwszy. W naszej szkole ogłosiliśmy konkurs wśród dzieci i młodzieży na najlepsze prezentacje multimedialne. Uczniowie klas IV – VIII włączyli się w to działanie.

 

80. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana.

 13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dzień o tych, którzy byli mordowani w 1940 r. przez Sowietów w obozach Kozielska, Ostaszkowa, Katynia.

W tym roku szkolnym z powodu pandemii, w symboliczny sposób w domach, upamiętniliśmy to tragiczne wydarzenie. Uczniowie klas IV – VIII wykonali prezentacje multimedialne, pisali notatki na temat Katynia, tworzyli plakaty. Obejrzeli film dokumentalny IPN „ Katyń – historia wciąż żywa” oraz film fabularny w reżyserii A. Wajdy „ Katyń”.

 

2-6 MARCA – TYDZIEŃ PAMIĘCI
O  „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”.

W pierwszym tygodniu marca, jak co roku, uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zachęcano młodzież do tego, żeby pamiętać o polskich patriotach, którzy walczyli w podziemiu antykomunistycznym, poświęcali swoje życie, by walczyć o wolną Polskę.

W całym kraju odbyły się liczne uroczystości. Również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 uczcili pamięć „Żołnierzy Niezłomnych”. W naszej szkole zaplanowano wiele wydarzeń.

Dzięki współpracy z IPN pozyskaliśmy ciekawe materiały edukacyjne. Podczas szkolnego tygodnia „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie przygotowali  wystawę tematyczną. W ramach obchodów tego święta zaplanowano pogadanki  na lekcjach historii i godzinach z wychowawcą, młodzież obejrzała także filmy poświęcone tej tematyce.

W poniedziałek 2 marca, dzień po oficjalnych obchodach tego święta delegacja klas ósmych wzięła udział w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W naszej szkole pamięć o żołnierzach, którzy mieli być przeklęci i zapomniani, jest wciąż żywa.

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ GEN. AUGUSTA EMILA
FIELDORFA „NILA”.

24 lutego społeczność szkolna uczciła 67 rocznicę śmierci gen. A.E. Fieldorfa- „Nila”, człowieka wielkich zasług , niezwykłej odwagi, szlachetnego i prawego żołnierza, ale także człowieka, który całe życie poświęcił walce o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.  Pogadanki na lekcjach historii, oraz prezentacje filmu dokumentalnego pt. : August Emil Fieldorf ps. „Nil” przybliżyły uczniom postać Generała i okoliczności śmierci.

„Przeżyć Sybir”-prezentacja filmu w ramach uroczystych obchodów 80. Rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb ZSRR.

Klasa VIII A wzięła udział w uroczystych obchodach 80. Pierwszej wywózki Polaków w głąb ZSRR. Organizowanych przez Warmińsko0-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Naczelnika Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. W ramach uroczystości odbyła się projekcja filmu pt. :”Przeżyć Sybir” oraz zostały zaprezentowane materiały edukacyjne Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Spotkanie odbyło się 21 lutego 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

80 Rocznica Zsyłek Polaków na Sybir

10.02.1940

13.04.1940

29.06.1940

20.06.1941

Cztery wielkie zsyłki Polskiej Ludności

Klasa VIII b upamiętniła pierwszą zsyłkę Polaków na Sybir biorąc, udział w Uroczystej Gali Patriotycznej w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

75. ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO W AUSCHWITZ

27 stycznia przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, obozu, który  stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa. Dla upamiętnienia tej ważnej daty zorganizowano na terenie naszej szkoły tematyczną wystawę „Auschwitz. Pamięć”. Na lekcjach historii w klasach IV-VIII przeprowadzono pogadanki . Dzięki takim lekcjom patriotyzmu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10  mieli okazję uświadomić sobie, że należy  upamiętniać tragedię ludzi w latach 1940-1945, którzy ginęli i cierpieli w Auschwitz.

PROJEKT „OLSZTYN – NASZE WSPÓLNE MIEJSCE”

Fundacja Borussia w grudniu 2019 roku  realizowała projekt skierowany do uczniów naszej szkoły pt.: „Olsztyn – nasze wspólne miejsce!”. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Gminy Olsztyn. Projekt obejmował cykl zajęć warsztatowych mających na celu przede wszystkim aktywizację dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do włączania się w życie kulturalne i społeczne Olsztyna, edukację poprzez działania twórcze i zwiększenie świadomości wielokulturowej historii swojego miasta/dzielnicy a także otwartości na innych. Jest to kontynuacja projektu „Osiedle Grunwaldzkie – moje miejsce” realizowanego przez Fundację Borussia w 2018 roku. W tym roku projekt dotyczy nie tylko jednej dzielnicy, ale w ogóle miasta Olsztyna. Zapraszamy do współpracy, do pomocy przy rekrutacji uczestników projektu. Cykl zajęć obejmował kilka warsztatów, które odbywały się w Domu Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 i na terenie miasta. W ramach realizacji projektu uczestnicy brali udział w cyklu zajęć, których problematyka obejmowała:

– Spotkanie integracyjne i warsztaty dotyczące edukacji międzykulturowej i przełamywania stereotypów, warsztaty na temat różnorodności kulturowej i stereotypów

Działanie to miało na celu integrację wszystkich uczestników. W dalszej części zajęć odbyły się również warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i przełamywania stereotypów. Celem tej części zajęć było zachęcenie uczestników do otwartości na różnorodność, inność, zwrócenie uwagi na wielokulturową nie tylko historię, ale także współczesność Olsztyna i regionu.

– Spacer fotograficzny zatytułowany: „Olsztyn oczami młodych mieszkańców”

Celem działania było zaproszenie dzieci do przedstawienia własnej wizji swojego miasta. Podczas spaceru młodzież tworzyła własne fotografie, na których uwieczniała te miejsca w przestrzeni miasta, które dla każdego z nich są ważne, warte uwagi, piękne lub/i w których spędzają dużo czasu. Ważnym aspektem działania było wejście dzieci w rolę przewodników po swoim mieście, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, stworzenie pola do wzajemnej twórczej inspiracji, zachęta do poznawania miasta z różnych perspektyw.

– Warsztaty edukacyjne w konwencji gry terenowej

Działanie to ma na celu zachęcenie dzieci do samodzielnego odkrywania historii rodzinnego miasta/dzielnicy przez dzieci. Opowieść o wielokulturowej historii oraz współczesności Olsztyna, o miejscach które zniknęły już z mapy miasta i o tych, które wciąż się tam znajdują choć zmieniły swe znaczenie.

– Warsztaty – tworzenie filmów zatytułowane „Nasza wizja wielokulturowego Olsztyna”

Podczas zajęć młodzież pod okiem eksperta poznawała tajniki aplikacji do tworzenia filmów, pracowała nad własnymi, krótkimi filmami dotyczącymi tematyki Olsztyna. Realizacja pomysłów i montaż filmików. Działanie ma na celu wykorzystanie przez uczestników swojej wyobraźni, kreatywności, wiedzy, własnych fotografii i kompetencji nabytych podczas trwania projektu, poprzez twórcze działanie.

Nasze działania zostały docenione. Otrzymaliśmy podziękowania od fundacji „Borussia”.

Nasza gmina

W naszej szkole zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Nasza gmina”. Skierowany został do uczniów klas ósmych. W ramach projektu odbyły się zajęcia dydaktyczne z wiedzy o społeczeństwie, podczas których uczniowie wyszukiwali informacje z internetu dotyczące Olsztyna. Współpracując w grupach, poznawali naszą gminę. Efektem końcowym projektu było przygotowanie przez uczniów folderów o naszym mieście. W styczniu 2020 roku uczniowie klas IV-VIII mieli okazję obejrzenia wystawy „Nasza gmina”. Wszystkie prace były bardzo interesujące. Młodzież spisała się „na medal”, wykazując się kreatywnością.

Gdzie Warmia, a gdzie Mazury

W styczniu 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyły się zajęcia edukacyjne „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury”. Udział wzięły klasy VIII A i VIII B.

Poznaliśmy krainy historyczne województwa warmińsko-mazurskiego, granice Warmii. Przybliżyliśmy wiedzę o rdzennych mieszkańcach-Prusach oraz o ich podboju przez Krzyżaków. Ciekawe okazały się kilkakrotne zmiany przynależności państwowej Warmii i Mazur na przestrzeni wieków, ścieranie się wpływów etnicznych, kulturowych i religijnych. Zrozumieliśmy różnice kulturowe między Warmiakami i Mazurami.

Poznanie dziejów pozwoliło uczniom zrozumieć skomplikowaną  historię naszego regionu, który znalazł się w granicach Polski dopiero po II wojnie światowej.

Projekt szkolny-38 rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Nasza szkoła od dwóch lat współpracuje z olsztyńską Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej.  W ramach współpracy zrealizowaliśmy projekt szkolny o stanie nadzwyczajnym wprowadzonym 13 grudnia 1981 r  na terenie PRL.

W ramach projektu uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem IPN Panem Dawidem Zagził, przygotowali gazetkę opowiadającą o życiu w PRL, na lekcjach historii wysłuchali pogadanek.

11 grudnia 2019r odbyło się spotkanie z Panem Dawidem Zagził, który zapoznał uczniów z archiwalnymi dokumentami z teczek IPN, dotyczących wydarzeń z tzw. „nocy generała” i przebiegu stanu wojennego w Polsce. Wyjaśnił, dlaczego należy utrwalać i upowszechniać pamięć o tamtych wydarzeniach. Podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było konieczne.

Gazetka szkolna przybliżyła uczniom życie w PRL.

13 grudnia 2019r w dniu 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na lekcjach historii przypomnieliśmy te trudne wydarzenia. Uczniowie dowiedzieli się, w jakich okolicznościach i dlaczego wprowadzono stan wojenny w Polsce, a także jakie były konsekwencje tego  zdarzenia dla Polski.

Dla młodzieży była to ważna lekcja historii, dla wielu nauczycieli możliwość przywołania niełatwych wspomnień.

 

Wojowie i rycerze za czasów Piastów – Żywa lekcja historii

W dniu 5.12.2019 r. w SP 10 odbyła się (podobnie jak w latach ubiegłych) Żywa lekcja historii. W tym roku uczestniczyli uczniowie z klas IV – VIII. Tematem byli Wojowie i rycerze za czasów Piastów. Poznanie przeszłości – dużej i małej ojczyzny – jest warunkiem koniecznym właściwego funkcjonowania dziś i jutro. To co odziedziczyliśmy po naszych przodkach staramy się pomnażać i przekazać przyszłym pokoleniom.

Teatr Historyczny Komturstwa Gniewskiego kierowany przez pana  Krzysztofa Góreckiego przedstawił nam wojów i rycerzy z czasów piastowskich. W  trakcie  zajęć  uczniowie  utrwalali i zdobywali wiedzę historyczną na temat uzbrojenia i innego wyposażenia rycerskiego w średniowieczu– a przy okazji świetnie się bawili. Ochotnicy byli przebierani w stroje i uzbrojenie z czasów Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Mamy nadzieję, że zdjęcia zachęcą do uczestnictwa Was za rok.

Co będzie tematem zobaczymy :)

Olsztyn wczoraj i dziś

Na początku listopada ogłosiliśmy w naszej szkole konkurs/akcję „Olsztyn wczoraj i dziś”. Uczestnicy mieli wykonać plakat ukazujący zabytki Naszej Małej Ojczyzny. Niektóre są w świetnym stanie i służą nam, inne niestety popadają w zapomnienie i ruinę. Inicjatywa akcji wpisuje się w ideę certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu”. Warmia i Mazury mają skomplikowaną historię, tworzyły ją różne narody. Zachowajmy Naszą Małą Ojczyznę dla przyszłych pokoleń. W wyniku akcji „Olsztyn wczoraj i dziś” powstało kilka ciekawych prac, prezentujemy je w holu szkoły.

Autorzy prac: Patrycja Niżewska-Mierzejewska, Marta Mazur, Maria Cyglicka ,Kacper Cichy, Igor Żuk i Wiktor Sulewski

Kontynuujemy podróż szlakiem naszego
Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika

19 listopada 2019 roku uczniowie klasy VIIIa wybrali się na wycieczkę do PTTK w Olsztynie, gdzie mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z przewodnikiem Jerzym Popiołkiem. Poznali historię, działalność i zbiory olsztyńskiego oddział PTTK. Z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki o naszym mieście i regionie.

Spacerkiem po Olsztynie z przewodnikiem PTTK. To warto zobaczyć. Utrwalone na zdjęciach miejsca miłośników historii naszego miasta.

KLASA VA NA LEKCJI MUZEALNEJ
W DOMU GAZETY OLSZTYŃSKIEJ

Dnia 6 listopada 2019 roku klasa V A udała się na lekcję muzealną do Domu „Gazety Olsztyńskiej” Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.Naszą wizytę rozpoczęliśmy od przygody z kaligrafią-sztuką pięknego pisania. Po odpowiednim przygotowaniu przez panią kustosz D.Syrwid, uczniowie ćwiczyli pisanie atramentem przy pomocy obsadki i stalówki. Każdy z uczestników pracował z wielkim zaangażowaniem. Uczniowie spędzili czas kreatywnie, a efektami działań były zapisane zeszyty. Doszliśmy do wniosku ,że nauka pięknego pisania wymaga wytrwałości i zaangażowania, a zarazem potrafi dać dużo satysfakcji. Podczas lekcji panią kustosz D.Syrwid omówiła okoliczności tworzenia polskich szkół na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939. Przedstawiła stanowisko władz pruskich wobec dzieci, które wyrażały chęć nauki języka polskiego. Poznaliśmy też losy wybranych uczniów i ich nauczycieli. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak wyglądała trudna codzienność w polskiej szkole na Warmii i Mazurach w latach 1929-1939. Ważnym elementem lekcji było obejrzenie wystawy „ Przyznając się do polskości”. Rekonstrukcja przedwojennej sali lekcyjnej, fotografie, prezentacje pozwoliły nam utrwalić wiedzę, jak ważną rolę w podtrzymaniu tożsamości odegrały polskie szkoły na Warmii i Mazurach.

 

Wzięliśmy udział w wojewódzkich obchodach 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Apel 11 listopada 2019

8 listopada 2019 r. uczniowie klas I-III SP 10 wzięli udział w uroczystej lekcji historii z okazji 101 Rocznicy Uzyskania przez Polskę Niepodległości. Wysłuchali faktów historycznych opowiedzianych przez uczniów klasy II a i II b, oraz pieśni i piosenek patriotycznych. Celem spotkania było: kształcenie postawy patriotyzmu u najmłodszych, wzbogacenie wiedzy uczniów o historyczne wydarzenia  o odrodzeniu państwa polskiego, rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, uświadomienie dzieciom ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu, oraz twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym. Było bardzo uroczyście. Uczniowie swoje galowe stroje przyozdobili własnoręcznie wykonanymi kotylionami. O godzinie 11.11. został odśpiewany  hymn „Mazurek Dąbrowskiego” przez społeczność uczniowską. Całości dopełniła piękna dekoracja. Apel przygotowały p. Renata Pasymowska z klasą 2a i p. Iwona Wolny z klasą 2b.

Święto Niepodległości

7 listopada odchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie wysłuchali koncertu „ Pieśni legionowe” przygotowanego przez chór szkolny prowadzony przez panią A. Krzykwa. Uroczystość była lekcją patriotyzmu i historii przedstawioną w ciekawej formie. Przypomniała uczniom wydarzenia związane z tak ważną rocznicą. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz akademii obejmował  pieśni legionowe, które cały czas pozostają dokumentem epoki i wciąż niezwykle nas wzruszają. Prezentacja w bardzo obrazowy sposób przedstawiła losy Polaków w II połowie XIX w. Uwagę przyciągnęła piękna dekoracja. Młodzież szkolna z zainteresowaniem  wysłuchała koncertu. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości cieszymy się i my niepodległą, wolną Ojczyzną, którą wywalczyli polscy żołnierze. Naszą radość wyśpiewaliśmy słowami pieśni legionowych.
Uroczystość prowadziła uczennica klasy VIIIa M. Mazur. O oprawę techniczną zadbali uczniowie klasy VIIIa : W. Sulewski, I .Żuk

Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli:

Krzykwa, E. Marciszewska A .Szczęsny.

1 listopada

Są w naszej pamięci …

 

 

Trzecioklasiści na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów…

Uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olsztynie: III a z wychowawczynią p. Anną Cygan i III b z p. Anną Urniaż 31 października 2019 r –  w przeddzień Wszystkich Świętych odwiedzili Cmentarz Garnizonowy przy ul. Szarych Szeregów.  Celem wyjścia było: – poznanie miejsc pamięci narodowej, -poszerzenie wiedzy na temat dziejów naszego regionu i -oddanie hołdu żołnierzom poległym w walce o wolność naszej Ojczyzny, bowiem na tym cmentarzu spoczywają żołnierze z I i II wojny światowej. Po chwilach modlitwy i zadumy  uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikami upamiętniającymi poległych żołnierzy.

 

Wycieczka do Warszawy

27 października odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. Pojechali uczniowie klasy VIII A, VIII B i kilka osób z VI D. Opiekunkami były: Urszula Leśniewska-Konieczny, Agnieszka Rogulska-Słomińska i Ewa Marciszewska.Celem wycieczki było zwiedzanie ciekawych miejsc w stolicy: gmachu TVP i budynku parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.Pierwszym ciekawym miejscem, które zwiedziliśmy był gmach TVP  przy ulicy Woronicza. Oprowadzała nas Pani Przewodnik. Interesująco mówiła o historii telewizji, pracy ludzi prezentujących nam wiadomości, prowadzących programy publicystyczne. Zobaczyliśmy urządzenia, poznaliśmy obsługujących je ludzi.

Mieliśmy możliwość obejrzenia studia gdzie, powstają programy rozrywkowe. Właśnie trwały przygotowania do nagrań programu „Jaka to melodia?” z udziałem zespołu „Pektus”.Z zaciekawieniem oglądaliśmy pracę „od kuchni”. Pani Przewodnik pokazała nam plan filmowy serialu historycznego „Korona królów”. W gmachu TVP podziwialiśmy także eksponaty zebrane w muzeum telewizji.

Kolejnym etapem naszej wycieczki był parlament Rzeczpospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej. Po załatwieniu formalności i spotkaniu z Panią Przewodnik rozpoczęliśmy zwiedzanie. Obejrzeliśmy makietę polskiego parlamentu. W sali plenarnej Pani Przewodnik opowiedziała o systemie władzy w Polsce, procesie legislacyjnym. Mieliśmy możliwość zapoznania się z tablicą pamiątkową na której były imiona i nazwiska posłów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Widzieliśmy tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Niestety, nie udało nam się porozmawiać z żadnym parlamentarzystą.

Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy McDonald`s  gdzie posililiśmy i podzieliliśmy się pierwszymi wrażeniami. Liczymy, ze nie była to ostatnia nasza wizyta w stolicy.

 

Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych
POLAK – PATRIOTA – ŚWIĘTY.

26 listopada po raz czternasty ruszył Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych POLAK – PATRIOTA – ŚWIĘTY. Jako organizatorka i pomysłodawczyni tego Przeglądu postawiłam za cel promowanie wartości, autorytetów i historii naszego narodu i regionu.

Do Przeglądu zaproszeni zostali uczniowie klas VII z różnych szkół naszego miasta. Tegoroczne Małe Formy Teatralne miały skupić się na cudach eucharystycznych w naszym kraju. Uczniowie w krótkiej dynamicznej scence mieli ukazać istotę tych wydarzeń.  Zadanie jest szczególne, gdyż to uczniowie maja napisać scenariusz przy delikatnej pomocy nauczyciela.

Uczniowie naszej szkoły z klasy VII b zaangażowali się chętnie pod czujnym okiem p. Ewy Winiarskiej – katechetki. Trudu napisania scenariusza z podziałem na dialogi podjęły się uczennice z klasy VIIc – Anastazja, Monika i Zuzia, a kunszt sztuki aktorskiej i występu na scenie podjęli się uczniowie z klasy VII b – Szymon, Sebastian, Marta, Anastazja i Amelka oraz Sandra. Przedstawili historie powstania kościoła Bożego Ciała w Krakowie wykorzystując również materiał multimedialny.

Nad całością od strony multimedialnej czuwał niezastąpiony Adrian Araś – już absolwent naszej szkoły, ale zawsze chętnie służący pomocą i swoim talentem.

Każda grupa prezentująca jeden z cudów otrzymywała nagrodę, a zacna komisja wybrała najlepszych aktorów z każdej szkoły która występowała. Z naszej szkoły wyróżniony został Sebastian Świderski grający księdza.

Takie występy i etap przygotowań pozwala angażować się uczniom, którzy sami kreują postaci i wizję przedstawienia, otwierają ich na siebie nawzajem i pozwalają rozwijać talenty, przełamywać bariery i nieśmiałość.

Całość Przeglądu odbyła się w Centrum św. Jakuba przy Katedrze, a widzami byli: pani dyrektor naszej szkoły Anna Żarczyńska, wicedyrektor z SP2, rodzice aktorów, znajomi, nauczyciele z innych szkół oraz szczególni goście – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku na szlaku św. Jakuba, którzy byli wdzięczni za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu.

Mali Pielgrzymi na Szlaku św. Jakuba

22 i 25 listopada uczniowie z klas V a i V b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie pod opieką katechetki Magdaleny Sztelman wyruszyli  na Mały Szlak św. Jakuba. Został zorganizowany przez parafię św. Jakuba w Olsztynie jako projekt miejski. Włączyliśmy się w ten projekt chcąc promować historię naszego regionu i kontynuować tradycję w naszym regionie, ponieważ Mały Szlak św. Jakuba jest częścią Szlaku św. Jakuba dla dorosłych.

Celem pielgrzymowania Małym szlakiem było zapoznanie się z niektórymi zabytkami Olsztyna, które znajdują się na trasie oraz poznanie idei pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba, który to szlak przebiega przez nasze miasto i województwo.  Uczniowie wyruszyli spod Wysokiej Bramy, przez Targ Rybny i pomnik św. Jakuba do kościoła ewangelicko – augsburskiego. Następnie odpoczywaliśmy na kolanach Mikołaja Kopernika i odwiedziliśmy dziedziniec zamku Mikołaja Kopernika, a obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Potem przeszliśmy „most zakochanych” i podziwiając piękny park nad Łyną zmierzaliśmy do  Archidiecezjalnego Muzeum, by następnie odwiedzić katedrę św. Jakuba i odpocząć w Centrum św. Jakuba. Dzieci – mali pielgrzymi entuzjastycznie przemierzali kolejne etapy, chociaż znajdowali się i tacy, którzy szybko się zmęczyli. A pogoda, szczególnie 25 listopada była dosyć trudna i wiatr wiał nam w oczy. Jednak pokonaliśmy wszystkie trudności i osiągnęliśmy cel pielgrzymowania – 4 pieczątki w paszporcie i zaniesione modlitwy do św. Jakuba – patrona naszego miasta i kościoła

Podczas wędrówki Mali pielgrzymi mieli w rękach Paszporty Małego Pielgrzyma gdzie opisane są krótko poszczególne napotykane przystanki i zabytki. Paszporty służą również do zbierania pieczątek na naszym szlaku. Jest też to dowód, że dany pielgrzym przeszedł ten szlak.

Nasze krótkie pielgrzymowanie zakończyło się u podnóża Katedry w pięknym Centrum św. Jakuba, gdzie wspólnie zrobiliśmy sobie poczęstunek pielgrzyma, z wyciskanych przez dzieci pomarańczy, nadziewanych muszli makaronowych i ciasteczek.

Trzecioklasiści w Bibliotece Pedagogicznej

5 listopada uczniowie kl.IIIb z wychowawczynią p.Anną Urniaż uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt.,,Dzieje Warmii w podaniach, baśniach i legendach”. Cała warmińska ziemia obfituje w przekazywane z pokolenia na pokolenie legendy i podania. Spisywane przez miłośników regionalnych tradycji, przetrwały do dziś. Część z nich bezpośrednio czy pośrednio dotyczy Olsztyna. Uczniowie kl.IIIb wiedzą już dlaczego św. Jakub widnieje w herbie miasta? Zgodnie z legendą zawędrował on do rybackiej wioski, która nie miała nazwy. Mieszkańcy przyjęli pielgrzyma bardzo serdecznie, a on zaczął pomagać im w pracy. Wieśniacy tak zżyli się ze świętym, że aby zatrzymać go w wiosce, wybudowali na jego cześć kościół. I tak św. Jakub został patronem późniejszego miasta Olsztyna, a jego wizerunek znalazł się w herbie miasta.

Trzecioklasiści poznali także legendę o magicznych początkach Łyny. Według legendy „Jak powstały źródła Łyny”, spisanej przez Marię Zientarę-Malewską, rzeka wzięła swój początek od łez Ałny – żony wodza Prusów o imieniu Dobrzyn. Podczas jednej z jego wypraw Ałna zajmowała się przędzeniem w domu. Zobaczył ją syn czarownicy Dietrich i zakochał się w niej. Jego okrutna matka postanowiła pomóc mu zdobyć dziewczynę. Zatrutą strzałą pozbawiła Dobrzyna życia. Łzy Ałny po utracie ukochanego utworzyły źródło – początek rzeki Ałny, nazywanej przez okoliczny lud Łanią, aż w końcu Łyną. To były bardzo ciekawe zajęcia.

Celem wyjścia było: poszerzanie wiedzy na temat dziejów naszego regionu, rozbudzanie miłości do tradycji i historii Warmii, oraz zapoznanie z postacią Patrona Olsztyna- św. Jakuba oraz legendą o powstaniu Łyny.

 

Gonimy Mikołaja Kopernika…

23 października klasy VA i VB wzięły udział w grze miejskiej „Pogoń za Kopernikiem”. W Miejskiej Informacji Turystycznej dostaliśmy karty do gry, które zawierały rymowankę wprowadzającą, wskazówki trasy, dekoder hasła oraz kartę odpowiedzi. Uczestnicy przeszli ustaloną trasę według ustalonego planu. Odnaleźli wskazane miejsce, postacie. Szukanie WIELKIEGO ASTRONOMA to doskonała forma aktywności, która sprawdziła szereg umiejętności uczniów. Gra miejska okazała się atrakcyjną zabawą połączoną z integracją i zwiedzaniem Starego Miasta w Olsztynie.

 

Świętujemy 101 rocznicę odzyskania niepodległości

21.10.2019 r. rozpoczęliśmy obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W holu szkoły zorganizowana została wystawka poświęcona twórcom niepodległości. Odbudowa państwa polskiego w 1918 r. to zbiorowy wysiłek całego społeczeństwa, walka pokoleń w czasie 123 lat zaborów. Jednak wszelka praca zbiorowa ma organizatorów, przywódców. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Gabriel Narutowicz to Ojcowie polskiej Niepodległości. Bez ich talentu, pracy, walki państwo polskie byłoby zapewne zupełnie inne – może by go nie było.

Zapraszamy do obejrzenia plakatów, które prezentują twórców niepodległości Polski.

 

Jesień w Arboretum w Kudypach

Ojczyzna ma różne oblicza. Jednym z nich jest polska przyroda. Jej jesienne piękno i sekrety poznawali i podziwiali uczniowie klasy II a i II b, będąc 18 X 2019 r. na wycieczce w Arboretum w Kudypach. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie wyjazdu były wychowawczynie klas drugich p. Renata Pasymowska i Iwona Wolny.

Ogród Botaniczny – Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach tak brzmi pełna nazwa tego niezwykłego i wyjątkowego miejsca w tej części Polski.  Specyfikę tego przyrodniczego zakątka stanowią skupione w jednym miejscu  i tworzące jednocześnie swoisty mikroklimat różnorodne gatunki roślin z różnych stron Polski: drzew, krzewów, kwiatów.  Celem wyjazdu było bezpośrednie obcowanie przez dzieci z przyrodą w okresie jesieni, poznanie różnych gatunków drzew, utrwalanie  postawy szacunku do otaczającej nas przyrody – jako spuścizny narodowej, zasobów leśnych. Poprzez bycie na łonie natury uczniowie podjęli obserwację funkcjonowania ekosystemu leśnego.

Każda pora roku  pora roku w ogrodzie botanicznym jest niepowtarzalna. My byliśmy w październiku i na zawsze zapamiętamy zapach jesiennych liści i ich ciepłą kolorystykę.  Na dowód prezentujemy zdjęcia. Kolejny wyjazd wiosną 2020 r.

Pogoń za Kopernikiem

18 X 2019 r. klasy VIc i VId z naszej szkoły uczestniczyły w grze ulicznej „Pogoń za Kopernikiem”. Zajęcia odbywały się na Starym Mieście w Olsztynie. Łączyły aktywność fizyczną i intelektualną. Uczniowie mieli odnaleźć w terenie obiekty i odgadnąć hasła związane z przeszłością Olsztynanaszym dziedzictwem.

Główne cele tej pożytecznej zabawy dydaktycznej to: przybliżenie w terenie miejsc związanych z naszym wielkim astronomem i rozwinięcie zainteresowania historią naszej „Małej Ojczyzny”. Dwie godziny upłynęły bardzo szybko, uczniowie rozwiązali krzyżówki (troszkę lepiej lub niekoniecznie :). Wszyscy wróciliśmy w świetnych humorach. Lekcja łączyła elementy historii regionalnej, geografii, informatyki (nawigacja GPS) i wiedzy ogólnej. Oczywiście piękna pogoda
i ruch na świeżym powietrzu były w gratisie :)

Prawybory w naszej szkole

W środę 08.10.2019 zrealizowano projekt „Młodzi głosują”. Brali w nim udział uczniowie klas ósmych. Zadaniem uczniów było zagłosowanie w prawyborach do parlamentu. Przygotowane zostały karty do głosowania oraz lokal wyborczy. W składzie komisji wyborczej zasiedli: Marta Mazur, Klaudia Lelek, Ewelina Ziarko i Igor Żuk z klasy VIIIa.

Wyniki głosowania:

• Głosowanie na kandydatów do sejmu

OKW Prawo i Sprawiedliwość – 20% głosów

OKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 20% głosów

OKW Koalicja Obywatelska – 17,5% głosów

OKW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,5% głosów

KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,5% głosów

• Głosowanie na kandydatów do senatu

OKWW Lidia Staroń – zawsze po stronie ludzi – 42,5% głosów

OKWW Leszek Henryk Bubel – 20% głosów

O KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 17,5% głosów

OKW Prawica – 10% głosów

W głosowaniu brało udział 40 osób. W głosowaniu na kandydatów do sejmu oddano 31 ważnych głosów (9 nieważnych), a w głosowaniu na kandydatów do senatu oddano 36 ważnych głosów (4 nieważne). Czekamy na 13 października i zweryfikujemy wyniki naszego głosowaniem z prawdziwymi wyborami parlamentarnymi.

Igor Żuk, kl. VIIIa