ABC Świetlicy

W  naszej szkole funkcjonują dwie świetlice:

w budynku przy ul. Niepodległości 18 oraz przy ul. Barczewskiego 11 a.

Obie świetlice czynne są w godz. 6.30 -€“ 16.45.

Opiekę wychowawczo – dydaktyczną sprawują: 

mgr Anna Żarczyńska

mgr Ewa Ciombor

mgr Wioletta Petka – Cichosz

mgr Marta Wawer

mgr Aneta Zawadzka

mgr Agnieszka Dej

mgr Irmgarda Kardahs

mgr Małgorzata Matoszko

mgr Joanna Grądzka

mgr Anna Chorzelewska

 

Wychowawcy w świetlicy starają się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki,

aby mogły w bezpieczny i zarazem pożyteczny sposób spędzić wolny czas

przed i po lekcjach pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Jest to miejsce, gdzie jest czas na odpoczynek, rozwijanie zainteresowań,

naukę przez twórczą zabawę, zajęcia swobodne, odrabianie prac domowych .

Do dyspozycji wychowanków są  przestronne sale, estetycznie umeblowane

i  wyposażone w  szeroką gamę różnorodnych pomocy świetlicowych:

gier planszowych i towarzyskich, puzzli, układanek, klocków,  zabawek,

czasopism, książek  oraz kreatywnych materiałów

plastyczno-technicznych.

Celem działalności świetlic jest zapewnienie dzieciom wszechstronnej i zorganizowanej opieki
wychowawczej, dającej poczucie bezpieczeństwa  i stwarzanie odpowiednich warunków
do wspomagania ich pełnego rozwoju w
atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności.

 Organizowane są:

– wystawy i konkursy prac plastycznych (szkolne i międzyszkolne),

– konkursy recytatorskie,

– występy artystyczne dla wszystkich uczniów szkoły,  ich rodziców oraz zaproszonych gości,

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– wyjścia do różnych instytucji użyteczności publicznej(np. biblioteki, straży pożarnej),

– działania charytatywne  oraz  różnorodne formy aktywności  wynikające z bieżących potrzeb i okazjonalnych akcji,
uroczystości, imprez szkolnych.

 Uczniowie biorą udział w wielu konkursach międzyszkolnych oraz organizowanych
przez różne instytucje, często zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia,
co stanowi motywację do dalszego działania.

 Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo- wychowawczej
oraz dziennym rozkładem zajęć wspierając działania dydaktyczne i wychowawcze
szkoły oraz działania opiekuńcze rodziców.

Zajęcia organizowane są w formie zabaw i prac związanych  z  kulturą żywego słowa,
aktywnością czytelniczą, plastyczną, techniczną, umuzykalniającą, ruchową oraz relaksującą.

Realizowane są w oparciu o tygodniowe hasłowe bloki tematyczne podyktowane zmianami w otoczeniu
społeczno-przyrodniczym, okolicznościowymi datami w kalendarzu czy ciekawą  problematyką godną  zainteresowania.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych,
a w razie potrzeby korzystania z pomocy starszych kolegów i nauczycieli
(duży nacisk jest kładziony na kształtowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności niesienia
pomocy innym, szeroko pojętej kultury zachowania opartej na tolerancji, życzliwości i szacunku dla drugiej osoby).

Obowiązuje Regulamin praw i obowiązków Świetliczanina.
Wychowankowie, którzy postępują godnie, według jego tez, mają
możliwość zdobycia tytułu „Jestem na plus”.

Nad uczniami sprawowana jest opieka ciągła  tzn. od momentu wejścia dziecka do świetlicy,
do czasu odebrania go przez rodziców, opiekunów lub do rozpoczęcia przez dziecko lekcji.
Nauczyciele przebywają z dziećmi nie tylko w sali świetlicy, ale też w szatni, w stołówce
szkolnej i podczas przejścia z jednego budynku szkolnego do drugiego. Pojawiające się problemy
omawiane są na bieżąco z rodzicami czy opiekunami prawnymi dziecka,
z którymi utrzymywany jest stały kontakt osobisty lub telefoniczny.

Rodzice osobiście odbierają dziecko ze świetlicy, upoważniają  inne osoby przez siebie
wybrane lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

Jest to możliwe tylko na podstawie oświadczenia w formie pisemnej.

 W naszych świetlicach jest bezpiecznie, interesująco i wesoło !