Klasa I

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020
(zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

  zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może zostać przyjęte dziecko, które:

–  w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.), albo

– w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej

dokonywane będzie przez stronę internetową   sp-olsztyn.nabory.pl,

na której zamieszczony zostanie informator o wszystkich szkołach podstawowych,z zastrzeżeniem, że:

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”;
  • kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w danej szkole podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani na podstawie „Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała    Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

 

Przyjmowanie dzieci do klasy I danej szkoły podstawowej 

     będzie trwać od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”, dla kandydata biorącego udział   w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie „Oświadczenia” składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

„Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej”, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły w przypadku posiadania wolnych miejsc, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

UWAGA:

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Przyjmowanie dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie prowadzone będzie w obiekcie przy ul. Turowskiego 3.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza   w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

WAŻNE DATY:

  • od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka  do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
  • 8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram przyjmowania uczniów
do klasy I szkoły podstawowej
prowadzonej przez Miasto Olsztyn
na rok szkolny 2019/2020