Klasa I

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

 •  zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
 • udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 może zostać przyjęte dziecko, które:

 •  w roku 2017 kończy 7 lat (urodzone w 2010 r.);
 •  w roku 2017 kończy 6 lat (urodzone w roku 2011) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zgłoszenia dzieci do szkół dokonywane będą również przez stronę internetową, na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 określi Uchwała Rady Miasta Olsztyna w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły winny trwać do 14 kwietnia 2017 r.

UWAGA:

 • „Zgłoszenie” po wypełnieniu będzie musiało być podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA:

 • „Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów (również dostępne na stronie internetowej).

 

UWAGA:

 • Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XIX/244/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

TREŚĆ UCHWAŁY.

 • Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego  w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia, oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

WAŻNE DATY:

 • od 30 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,
 • 28 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,
 • od 5 czerwca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 13 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 14 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 22 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.