Oddział Przedszkolny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie można składać w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego,
od  15 marca 2017 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl  Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do zarządzenia nr 52 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018 .

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 52

Prezydenta Olsztyna

 z dnia 20 lutego 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018

Bez tytułu

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 70 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1) Uchwale Nr IV/21/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

TREŚĆ UCHWAŁY